Amaç ve Hedefler

Eğitim-öğretim alanında;

 • Meslek Yüksekokulumuzun tüm alanlarında akademik personellerimiz ve öğrencilerimizin bilimsel eğitim metotları çerçevesinde kaliteli eğitim-öğretim hizmeti imkanlarına sahip olmasını sağlamak.
 • Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında teknoloji ile desteklenmiş bir eğitim-öğretim ortamında çağın gereksinimleri ile uyumlu, teorik ve uygulamalı bilginin entegrasyonuna sahip, alanında yetkin bireyler olmasını sağlamak.
 • Meslek Yüksekokulumuzda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenmede kalıcılığı destekleyen, paydaş memnuniyetini ve görüşlerini benimseyen, kalite ve verimliliği artırmaya önem veren, gereksinimlere uygun olarak uzaktan ve örgün eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını arttırmak.
 • Eğitim ve uygulama alanlarını ve işlevselliklerini artırmak.

Araştırma alanında;

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun öncelikli gereksinimlerine odaklanan, toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek.
 • Meslek Yüksekokulumuz akademik personellerinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin yetkinliklerini arttırmak.
 • Meslek Yüksekokulumuz akademik personellerinin ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki makale ve yayın sayısını arttırmak.
 • Meslek Yüksekokulumuz akademik personel-öğrenci işbirliğine ve disiplinler arası işbirliğine dayalı bilimsel araştırma faaliyeti sayısını arttırmak.
 • Meslek Yüksekokulumuz akademik personellerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje sayısını arttırmak.
 • Meslek Yüksekokulumuz akademik personellerinin ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarını desteklemek.
 • Bilimsel faaliyetlerde işbirliği ve etkinlik sayısını arttırmak.

Sağlık hizmeti sunum alanında;

 • Kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında teknoloji ile desteklenmiş bir eğitim-öğretim ortamında çağın gereksinimleri ile uyumlu, teorik ve uygulamalı bilginin entegrasyonuna sahip, alanında yetkin sağlık insan gücü ile birey, aile ve topluma kaliteyi ve verimliliği benimseyen sağlık hizmeti sunmak.
 • Mesleği ile ilgili kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini kullanarak birey, aile ve topluma sağlık alanında eğitim ve danışmanlık sunmak.
 • Sağlık alanında toplumun gereksinimleri ile uyumlu sağlık politikalarının oluşturulmasına ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023